No Nama Kota Tanggal Jumlah
21 NURLITA SARI 12-06-2024 Rp.400.000
22 SHANTI ADELIYA YAMIN 12-06-2024 Rp.2.000.000
23 AYU ERLIKA DEWI 12-06-2024 Rp.100.000
24 241643473354XXXX 12-06-2024 Rp.160.000
25 FITRIANI 12-06-2024 Rp.160.000
26 2024061216350051XXXX 12-06-2024 Rp.160.000
27 CITRA SETYA ANANDA 12-06-2024 Rp.160.000
28 2024061216334926XXXX 12-06-2024 Rp.160.000
29 YUN MARGAHENI GINTHARI 12-06-2024 Rp.160.000
30 241643436514XXXX 12-06-2024 Rp.160.000
31 SAHARANI 12-06-2024 Rp.160.000
32 2406121448050051XXXX 12-06-2024 Rp.30.000
33 1316386065397641751832XXXX 12-06-2024 Rp.30.000
34 241642091739XXXX 12-06-2024 Rp.30.000
35 AYU ERLIKA DEWI 12-06-2024 Rp.30.000
36 FITRIANI 12-06-2024 Rp.30.000
37 2024061210025141XXXX 12-06-2024 Rp.30.000
38 LINDA WIDI ASTUTI 12-06-2024 Rp.70.000
39 ERICK FABIANTO KUE 12-06-2024 Rp.50.000
40 NURUL NURAIDA ALYA 12-06-2024 Rp.10.000