No Nama Kota Tanggal Jumlah
1 SUNG TANTYANI 19-06-2022 Rp.50.000
2 NOFIRDA 19-06-2022 Rp.10.000
3 EVA CHODIJAH 19-06-2022 Rp.50.000
4 ROSITA ISHAK BAKAR 19-06-2022 Rp.100.000
5 YENNI SUSANTI 19-06-2022 Rp.25.000
6 NN 19-06-2022 Rp.31.338
7 SUNARTI 19-06-2022 Rp.200.000
8 YULI KURNIATI 19-06-2022 Rp.20.000
9 KHOIRUL KHOFI 19-06-2022 Rp.50.000
10 ERNITA ERNITA 19-06-2022 Rp.10.000
11 ITUT RIYANA 19-06-2022 Rp.10.000
12 HENI ERITA 19-06-2022 Rp.15.000
13 SOPIAN HADI 19-06-2022 Rp.10.000
14 HARIYANTO 19-06-2022 Rp.100.000
15 GUNAWAN SAPUTRO 19-06-2022 Rp.100.000
16 SUTARMI 19-06-2022 Rp.100.000
17 NETTY BASRI 19-06-2022 Rp.50.000
18 IRA KHASANAH 19-06-2022 Rp.10.000
19 DAISY HENDARINI 19-06-2022 Rp.10.000
20 SUHARYONO 19-06-2022 Rp.100.000