No Nama Kota Tanggal Jumlah
1 WININGSIH 12-08-2019 Rp.500.000
2 SUYANTI 12-08-2019 Rp.50.000
3 ROCHANA 12-08-2019 Rp.100.000
4 FAJAR WAHYUDI 12-08-2019 Rp.200.000
5 ANTON WIJAYA 12-08-2019 Rp.10.000
6 DODO HARYANTO 12-08-2019 Rp.50.000
7 HALIMATUS SA'DIAH 12-08-2019 Rp.50.000
8 M ZAINUL MUSLIK 12-08-2019 Rp.20.000
9 MARTINA RAHAJENG S 12-08-2019 Rp.500.000
10 ERNA SETIJORINI 12-08-2019 Rp.100.000
11 RESTU ALAN PAMUJI 12-08-2019 Rp.10.000
12 KI AITO 12-08-2019 Rp.300.000
13 WIRADJAJA OEJANA 12-08-2019 Rp.10.000
14 NURHASANAH 12-08-2019 Rp.10.000
15 NN 12-08-2019 Rp.300.000
16 SITI KARTINI 12-08-2019 Rp.20.000
17 NN 12-08-2019 Rp.50.000
18 YOHANA SRI RAHAYUN 12-08-2019 Rp.100.000
19 SITI ROCHAYAH . 12-08-2019 Rp.200.000
20 ROSTIANA 12-08-2019 Rp.500.000